Zarządzenie Nr 204/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 15:04
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 15:09
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                                                       ZARZĄDZENIE Nr 204/2010
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 4 października 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001 r
. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadania:

"Przebudowa kotłowni oraz montaż kolektorów słonecznych na budynku Szkoły
Podstawowej w Moszczenicy Niżnej"

realizowanego w ramach umowy nr 33/10 z dnia 16.08.2010 r., powołuję Komisję Odbiorową w
następującym składzie
:

ze strony Inwestora:

 

1.       Bonifacy Wolak- Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji

2.        Wiesław Sasak- Referat Przygotowania Inwestycji

3.        Barbara Baziak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej

Inspektor Nadzoru
4
. Marek Gruca- Nadzór inwestorski - branża instalatorska

ze strony Wykonawcy:

1.  Andrzej Csorich- Wykonawca - Właściciel FHU "INSTAL AC"

2.  Jan Bodziony- Kierownik Budowy


 

   § 2.


 Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 8 października 2010 r.

 

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń