Zarządzenie Nr 202/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 15:01
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 15:03
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                       ZARZĄDZENIE NR 202/2010

Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001 r
. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy
- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r
. (Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759)
zarządzam co następuje:

§l.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

Odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej gminy Stary Sącz po zniszczeniach
powodziowych.

obejmującej

                   1.0dbudowę mostu w ciągu drogi gminnej nr 294173K "ul. Czarnieckiego"
w Starym Sączu.

2.  Odbudowę przepustu w ciągu drogi gminnej nr 294221K "Barcice - Stary Sącz
Cyganowice" w km 1+650 wraz z odbudową odcinka rowu melioracyjnego "Lipie"
w km 0+000-0+460 w Starym Sączu.

3. Zabezpieczenie filara mostu na rzece Poprad w ciągu drogi gminnej nr 294279K
"Cyganowice-Popowice" w Starym Sączu.

4. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Do Żywczaków" w Moszczenicy Niżnej.

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

                    1.mgr inż. Paweł Dybiec                           - Przewodniczący

    2.  mgr Natalia Hutnikiewicz                      - Członek

                    3.Kazimierz N akielski                             - Członek

                    4.Andrzej Połomski                                  - Członek

§2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są
w regulaminie pracy Komisji Przetargowej
.

§ 3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego w dniu
14.10.2010r w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

§4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń