Zarządzenie Nr 200/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 14:56
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 14:57
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr200 /10
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 30 września 2010 roku

                            w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2010
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240)
oraz
§ 12 ust 1 pkt 3 a i b Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na przeniesieniu kwot między
rozdziałami w obrębie działu w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok po stronie
wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik