Zarządzenie Nr 187/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 14:54
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 14:55
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 187/2010

Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia odbioru robót.

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2001 r
. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§l.

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

Odbudowa drogi gminnej nr 294288K "Skrudzina-Działy" w Moszczenicy Wyżnej
w km 1+000 -1+300.

powołuję komisję w następującym składzie:

                                                                 l. mgr inż. Paweł Dybiec            - Kierownik Referatu GKMiK

2.       mgr inż. Elżbieta Migacz - Inspektor UM w Starym Sączu

3.       mgr Natalia Hutnikiewicz - Główny Specjalista UM w Starym Sączu


przy udziale

                                                         4. Tadeusz Pytko - Inspektor Nadzoru

                         
 

§2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu:
- dla zadania nr 1.
10.09.2010r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń