Zarządzenie Nr 185/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 14:48
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 14:51
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 185/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31 sierpnia 2010 roku


 

                      w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza zarządza co
następuje
:

§ 1

1.       Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 14.993,00 , jak w załączniku Nr 1
do niniejszego zarządzenia.

2.       Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14.993,00, jak w załączniku Nr 2
do nin
iejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik