Zarządzenie Nr 184/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 14:37
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 14:47
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 184/2010

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia odbioru robót.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) zarządzam co następuje:

 

§l.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

 

Odbudowa drogi gminnej nr 294267K "Mostki - Wieś" w Mostkach w km 0+013 - 0+400
wraz z odbudową przepustu ramowego oraz odbudową kanalizacji opadowej.

 

powołuję komisję w następującym składzie:

 

mgr inż. Paweł Dybiec                                                - Kierownik Referatu GKMiK

2.       mgr inż. Elżbieta Migacz - Inspektor UM w Starym Sączu

3.       mgr Natalia Hutnikiewicz - Główny Specjalista UM w Starym Sączu

  

przy udziale

4. Tadeusz Pytko - Inspektor Nadzoru

 

§2

 

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu:
- dla zadania nr 1
. 06.09.2010r.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      BURMISTRZ

                                                                 mgr Marian Cycoń