Zarządzenie Nr 183/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 14:31
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 14:36
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 183/10
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Z DNIA 27 sierpnia 2010r
.

 

w sprawie przekazania sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach projektu: "W
NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Gimnazjów z terenu Miasta i Gminy
Stary Sącz.

 

Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r. z póź. zm.l,

 

Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje

 

§ 1

 

Postanawia przekazać na podstawie protokołu przekazania - przyjęcia środka trwałego
nieodpłatnie
sprzęt elektroniczny do zajęć edukacyjnych wg załącznika nr 1 do niniejszego
z
arządzenia dla Gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§2

 

Szczegółowe warunki zostaną określone w protokole przekazania - przyjęcia środka trwałego

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik