Zarządzenie Nr 179/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 14:27
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 14:30
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
Nr 179/10

z dnia 26 sierpnia 2010 roku


 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy
Stary Sącz na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Starym
Sączu z dnia 15 lutego 2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust 1
Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr LV /598/10 o zmianie uchwały budżetowej na
rok 2010 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następu
je:

§ 1

W zarządzeniu Nr 23 /2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące
zmiany
:

1.W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na
2010 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2
. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2010 rok wprowadza się zmiany
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń

Załącznik