Zarządzenie Nr 178/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 14:24
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 14:27
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                              Zarządzenie Nr 178/10
                                           Burmistrza Starego Sącza
                                            z dnia 26 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz
Starego Sącza zarządza co następuje
:

 

§ 1

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 83.875,00 zł i zwiększa
się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę jak 123
.740,00 zł w załączniku Nr 1
do niniejszego zarządzenia.

 

          §2

 

1.      Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 148.875,00 zł i
zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 308.740
,00 zl jak
w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia
.

2.      Zmiany wydatków bieżących z ust 1 obejmują:

1)      Zwiększenia planów wydatków bieżących o kwotę 308.740,00 zl w tym jednostek budżetowych o kwotę 243.940,00 zł z tego:

 

- zwiększenia planów wydatków związanych z realizacją wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 45.485,00 zł

 

- zwiększenia planów wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 198.455,00 zł

2)      zwiększenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 64.800,00 zł

3)      Zmniejszenia planów wydatków bieżących o kwotę 148.875,00 w tym jednostek budżetowych o kwotę 111.075,00 z tego:

- zmniejszenia planów wydatków związanych z realizacją wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7485,00

- zmniejszenia planów wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 103.590,00 zł

4)         zmniejszenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 37800,00

              zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                 120.000,00 zł jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami ,jak w

 

załączniku Nr 3 do niniejszego

 

                                                        § 3

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik