Zarządzenie Nr 171/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 13:57
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 14:03
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr. 171/2010

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 18 sierpnia 2010r.


 


w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z
2001r. Nr
. 142 poz. 159 ze zm.) oraz art.. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień
publicznych (tj
. Dz.U. z 2010r Nr. 113 poz. 759)

zarządzam, co następuje:

§1

Przyjmuje się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego
Zarządzen
ia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                               BURMISTRZ

                                                                          mgr Marian Cycoń

Załącznik


 

. /