Zarządzenie Nr 170/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 13:50
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 13:56
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 170/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 18 sierpnia 2010 roku


                                   w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza zarządza co
następuje
:

§ 1

1.       Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 17.625,00, jak w załączniku Nr 1
do niniejszego zarządzenia
.

2.       Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 17.625,00, jak w załączniku Nr 2
do niniejszego zarządzenia
.

3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 3 do
niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik