Zarządzenie Nr 168/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 13:42
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 13:45
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                                         ZARZĄDZENIE NR 168/2010


 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz
.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późno zm.) oraz art. 19 ust.l i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
za
mówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759) zarządzam co następuje:

                                § 1.

W związku Z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego na :

BUDOWĘ PLACU ZABAW PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWO - REKREACYJNYM
SOKÓŁ W STARYM SĄCZU

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:


 1. Bonifacy WOLAK - Przewodniczący

2.Magdalena ORŁOWSKA - Członek
3. Elżbieta PUCH - Sekretarz

                                                             § 2.


 Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 18 sierpnia
2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Sta
rym Sączu.

                                                                                  § 3.

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

                                                                           § 4.

                      
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń