Zarządzenie Nr 167/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 13:38
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 13:41
autor dokumentu: Joanna Orłowska


Zarządzenie Nr 167/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 13 sierpnia 2010 roku


 

 w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lutego
2010 roku o zmianie uchwały
budżetowe] na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej
w Starym Sączu Nr LV /598/10 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Burmis
trz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 23/2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany
:

        1.       W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
    wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do n
iniejszego zarządzenia.

 

                 2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza s
ię zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń

Załącznik