Zarządzenie Nr 166/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 13:35
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 13:37
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 166/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 13 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

 

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza zarządza co

następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 81.979,00, jak w załączniku Nr 1
do niniejszego zarządzenia
.

2.        Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 81.979,00, jak w załączniku Nr 2

do niniejszego zarządzenia.

3.        Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 3 do

niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 mgr Marian Cycoń

 Załącznik