Zarządzenie Nr 163/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 13:23
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 13:25
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 163/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 09 sierpnia 2010 roku

Na podstawie art. 18 a ust: 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), oraz art.266 ust.1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz
. 1240 oraz § 13 uchwały LIII/580/09 Rady Miejskiej z dnia
07 grudnia 2009 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

Przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za I
półrocze 2010 roku oraz wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku
samorządowych instytucji kultury .

§2

Niniejsze sprawozdanie przedkłada się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

w Starym Sączu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zespół
w Nowym Sączu
.

§3

                                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                  BURMISTRZ

                                                                mgr Marian Cycoń

Załącznik do wglądu w Urzędzie