Zarządzenie Nr 158/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 12:35
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 12:39
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 158/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 04 sierpnia 2010 roku


w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

 

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza zarządza co
następuje
:

 

§ 1

 

1.       Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1
do niniejszego zarządzenia
.

2.       Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2
do niniejszego zarządzen
ia.

3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracj
i rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 3 do
niniejszego zarządzenia
.

 

                               1.       Zwiększa się planowane kwoty dotacji z budżetu gminy w 2010 roku o kwotę 11.000,00 zł jak
                                     w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
                                                                                 §2


                                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
BURMISTRZ
 
mgr Marian Cycoń