Zarządzenie Nr 156/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 12:09
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 12:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 156/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 03 sierpnia 2010 roku


 

w sprawie: przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2010
w związku z wprowadzeniem zmian wielkości kwot dotacji celowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

§ 1

1.       Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na przeniesieniu kwot między rozdziałami
w obrębie działu w budżec
ie Gminy Stary Sącz na 2010 rok po stronie dochodów i wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do nin
iejszego zarządzenia.

2.       Dokonuje się zmian w budżecie, po stronie dochodów i wydatków realizowanych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań z
leconych Gminie ustawami w roku 2010 zgodnie

z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2


                        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik