Zarządzenie Nr 155/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 12:06
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 12:09
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 155/10

Burmistrza Starego Sącza
z dnia 02.08.2010 r.

 


sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych

samochodu osobowego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r
.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późno zm.) oraz § 3 ust.l
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uż
ywania do celów
służbowych samochodu osobowego, motocykli o motorowerów nie będących
własnością pracodawcy (Dz
.U.Nr 27 poz.271 z póżn.zm.)
                 Z A R Z Ą D Z A M co n a s t ę P u j e:
                                             
                                                    §1.
 
Ustalam miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne za używanie do celów
służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy dla Pani mgr
Natalii Hutnikiewicz na okres od dnia 02 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia
2010 r. w wymiarze 200 km miesięcznie.
 
                                                        § 2.
 
U stal a się comiesięczne rozliczenie poprzez składanie oświadczenia przez
pracownika, które powinno zawierać dane dotyczące pojazdu tj. pojemność silnika
,
marka, numer rejestracyjny, oraz określać liczbę dni nieobecności pracownika w
miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby
, urlopu, podróży służbowej
trwającej co najmniej 8 godzin, lub innej nieobecności, a także ilość dni w któr
ych
pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.
 
                                                             § 3.
 
Z osobą używającą samochód prywatny do celów służbowych zostanie zawarta
odrębna umowa, która będzie podstawą rozliczania wykorzystanego limitu
.
 
                                                               § 4.
 
Koszty używania pojazdu do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek
za lkilometr przebiegu pojazdu.
 
                                                                  § 5.
 
 
Zobowiązuje się Referat Finansowo-Budżetowy do sporządzania comiesięcznego
bilansu paliwowego samochodów Urzędu
.
 
                                                                    § 6.
 
Wykonanie Zarządzenia zlecam pracownikom Referatu Organizacji, oraz Referatu
Budżetowo- Finansowego
.

                                                                                              § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  BURMISTRZ

                                                               mgr Marian Cycoń