Zarządzenie Nr 154/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 12:05
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 12:05
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie nr 154/2010

Burmistrza Starego Sącza
z dnia 02 sierpnia 2010r.

 

w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. O samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 102 poz. 651)
postanawiam co następuje:

 

§1

 

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę części działki ewidencyjnej li 111 o pow.0.84 ha
położonej w Starym Sączu dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 63743 przez Sąd
Rejonowy Wydział ksiąg Wieczystych w Nowym Sączu na rzecz
"INTOP Tarnobrzeg Sp z 0.0.

ul. Sienkiewicza 145 M 39-400 Tarnobrzeg" na okres 3 miesięcy tj. od dnia 02.08.2010 do dnia
02.11
.2010.

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawy za wydzierżawioną nieruchomość w wysokości 300 zł. miesięcznie
plus należny VAT
- 22%.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń