Zarządzenie Nr 153/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 12:00
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 12:01
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 153/2010
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Z dnia 30 lipca 2010 rokuW sprawie: ustalenia ceny nieruchomości

Na podstawie art. 67 ust. 1 i us~:3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tekstjedn. Dz. U. z 2010 r
. nr 102 poz. 651)

Postanawiam

§1

Ustalić cenę nieruchomości położonej w Starym Sączu oznaczonej numerem działki
ewidencyjnej
2616/6 o powierzchni 0.0042 ha będącej własnością Gminy Stary Sącz, objętej
księgą wieczystą
KW nr NSIS/00064624/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym
Sączu, na kwotę
l 920,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych), która jest
równa wartości rynkowej nieruchomości określonej operatem szacunkowym wykonanym
przez biegłego rzeczoznawcę
Panią Zofię Piotrowską z dnia 18.09.2009 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń