Zarządzenie Nr 151/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 11:54
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 11:56
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr151/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 30 lipca 2010 roku

 

 

w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpn
ia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

 

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na przeniesieniu kwot między rozdziałami
w obrębie działu w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok po stronie wydatków zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
.

 

§2

 

                 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik