Zarządzenie Nr 150/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 11:52
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 11:53
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 150/2010

 

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia odbioru robót.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2001 r
. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) zarządzam co następuje:

 

§l.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

 

Przebudowa połączenia komunikacyjnego centrum miasta Stary Sącz z obwodnicą
staro sądecką obejmującą modernizację drogi gminnej nr 294152K ul. Pod Ogrodami,
nr 294153 ul. Polna, nr 294191K Wielki Wygon.

 

powołuję komisję w następującym składzie:

 

                                                                l. mgr inż. Paweł Dybiec              - Kierownik Referatu GKMiK

2.       mgr Natalia Hutnikiewicz - Główny Specjalista UM w Starym Sączu

                                                               3.Kazimierz Nakielski                             - Podinspektor UM w Starym Sączu

 

 


przy udziale


 

 

                                                                4. mgr inż. Jerzy Gąciarz - Inspektor Nadzoru


 §2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 12.08.2010r.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń