Zarządzenie Nr 149/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 11:41
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 11:46
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 149/2010

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia odbioru robót.

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§l.

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 294235K "Na Bachnatę" w Gaboniu Praczka
wraz z odcinkiem drogi w km 0+000 - 0+060.

powołuję komisję w następującym składzie:

                                   1.mgr inż. Paweł Dybiec                                                  - Kierownik Referatu GKMiK

2.       mgr Natalia Hutnikiewicz - Główny Specjalista UM w Starym Sączu

                                   3.Kazimierz Nakielski                                                     - Podinspektor UM w Starym Sączu


 


    przy udziale


 

                                        4. mgr inż. Jerzy Gąciarz - Inspektor Nadzoru


 §2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 10.08.2010r.


                                                                                                            § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
 
mgr Marian Cycoń