Zarządzenie Nr 147/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 11:36
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 11:38
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 147/2010

                                      Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 lipca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U z 2001 f. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art.l9 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy
- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r
. (Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759)
zarządzam co następuje:

 

§1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

 

Odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej gminy Stary Sącz po zniszczeniach
powodziowych.
obejmującej

 

                 l. Odbudowę mostów w ciągu drogi gminnej nr 294232K "Barcice-Na Kliny"
                     w Barcieach Górnych w formie przepustów ramowych w km 0+008 oraz w km 0+178
                     wraz z ubezpieczeniem brzegów potoku Grabowiec w obrębie obiektów
.

 

2.   Odbudowę drogi gminnej nr 294270K "Moszczenica Niżna - Lipie-Barcice"
w Moszczenicy Niżnej w km 3+600 - 4+400
.

 

2.   Odbudowę drogi gminnej 294262 K "Lazy Biegonickie - Myślec" w Łaźach
Biegonickich w km 0+000 - 0+800.

 

2.  Odbudowę drogi gminnej 294163K ul. Żwirki i Wigury w Starym Sączu w km 0+355-
0+485
.

3.  Odbudowę drogi gminnej 294177K "ul. Rocha" w Starym Sączu w km 0+000-0+282.

 

2.  Odbudowę drogi gminnej 294229 K "Barcice Górne - Facimiech" w Barcieach
Górnych w km 1+200 - 1+400.

3.  Odbudowę drogi gminnej Do Pietrzyka i Górskiego w Popowicach w km 0+100- 0+350.

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

                                                                                      l. mgr inż. Paweł Dybiec         - Przewodniczący

2.  mgr Natalia Hutnikiewicz - Członek

3.  Kazimierz Nakielski - Członek

 

§2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są
w regulam
inie pracy Komisji Przetargowej.

 

§3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego w dniu 16.08.2010r w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu
.

 

§4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń