Zarządzenie Nr 146/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 11:31
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 11:36
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                                                          Zarządzenie Nr 146/10

                                                                            Burmistrza Starego Sącza

z dnia 28 lipca 2010 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lutego
2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej
w Starym Sączu Nr LV /598/10 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 23 /2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza s
ię następujące zmiany:

1.       W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza się zmiany -
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

                       2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
        wprowadza się zmiany -
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

 

§3

                             

 

                                           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

                        Załącznik