Zarządzenie Nr 145/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 11:26
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 11:30
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                                     Zarządzenie Nr 145/10

                Burmistrza Starego Sącza

             z dnia 28 lipca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza zarządza co
następuje
:

§ 1

                          1., Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1
                 do niniejszego zarządzenia.

2.       Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2
do niniejszego zarządzen
ia.

3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 3 do
niniejszego zarządzen
ia.

                                   4.       Zwiększa się planowane kwoty dotacji z budżetu gminy w 2010 roku o kwotę 9.030,00 zł jak
                                w załączniku N
r 4 do niniejszego zarządzenia.
 
                                                                                            §2

 

                  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                             BURMISTRZ

                                                                         mgr Marian Cycoń

Załącznik