Zarządzenie Nr 141/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 11:25
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 11:26
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 141/2010

Burmistrza Starego Sącza z dnia 19.07.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samordzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późno zm.) zarządzam co
następuje:

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:

Przebudowa kotłowni oraz montaż kolektorów słonecznych na budynku Szkoły Podstawowej w
Moszczenicy Niżnej

powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1.Bonifacy WOLAK                                              Przewodniczący

2.Wiesław SASAK                                                  Sekretarz

3.. Magdalena Orłowska                                         Członek

§2

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 04.08.2010 r. w Urdzie
Miejskim w Starym Sączu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§4
Zarządzenie wchodzi w ż
ycie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń