Zarządzenie Nr 139/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 11:18
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 11:21
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 139/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 19 lipca 2010 roku


 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o f
inansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz Starego
Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

1.      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 82.204,00 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

2.       Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 82.204,00 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia
.

3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 3 do
niniejszego zarządzenia
.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                          BURMISTRZ

                                                                     mgr Marian Cycoń

Załącznik