Zarządzenie Nr 133/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 11:17
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 11:18
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 133/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 01 lipca 2010 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych
samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miejskiego w Starym
Sączu.

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późno zm.)
oraz
§ 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w
sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do
celów służbowych samochodu osobowego, motocykli o motoroweró
w nie będących
własnością pracodawcy (Dz
.U.Nr 27 poz.271 z póżn.zm.)

 

Z A R Z Ą D Z A M co n a s t ę P u j e:

 

§1.

 

Ustalam miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne za używanie do celów
służbowych samochodu nie będącego wlasnościa pracodawcy dla
mzej
wymienionych pracowników, na okres od dnia 01 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia
2010 r.:

1.mgr inż.arch.Jolanta Wąsik Kierownik Referatu Budownictwa

      i Gospodarki Przestrzennej                                  - w wymiarze 150 km miesięcznie.

2.inż.Bonifacy Wolak Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji-

_ w wymiarze 300 km miesięcznie.
3.mgr inż.Paweł Dybiec - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i

    Ochrony Środowiska                                                    - w wymiarze 300 km miesięcznie.

4.mgr inż.Tadeusz Pasiut - specjalista                   - w wymiarze 300 km miesięcznie.

 

§ 2.

 

U stala się comiesięczne rozliczenie poprzez składanie oświadczenia przez pracownika ,
które powinno zawierać dane dotyczące pojazdu tj. pojemność silnika, marka, numer
rejestracyjny, oraz określać liczbę dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w

danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8
godzin, lub innej nieobecności, a także ilość dni w których pracownik nie dysponował
pojazdem do celów służbowych.

 

§ 3.

 

Z osobą używającą samochód prywatny do celów służbowych zostanie zawarta odrębna
umowa która będzie podstawą rozliczania wykorzystanego limitu
.

 

§ 4.

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca
według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

                                                            

                                                         § 5.

     

Zobowiązuje się Referat Budżetowo-Finansowy do sporządzania
comiesięcznego bilańsu paliwowego samochodów Urzędu.

 

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia zlecam pracownikom Referatu Organizacji i Spraw Społecznych
oraz Referatu Finansowo-Budżetowego.

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                         BURMISTRZ

                                                   mgr Marian Cycoń