Zarządzenie Nr 131/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 11:01
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 11:07
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 131/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 30 czerwca 2010 roku

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

 

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art. 247 ust 1 art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 200
9 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz Starego
Sącza zarządza co następuje
:

 

§ 1

 

1.       Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 45.800,00 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego
zarządzen
ia.

2.       Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45.800,00 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia
.

3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
admin
istracji rdowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 3 do
niniejszego zar
ządzenia.

4.       Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz jak w załączniku Nr 4
do niniejszego zarządzenia
.

 

§2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik