Zarządzenie Nr 129/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 10:37
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 10:53
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 129/2010

Burmistrza Starego Sącza

Z dnia 29 czerwca 2010r.

 

 

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót.

Na podstawie art.33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§l.

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn:

Odbudowa drogi gminnej "Osiedle -Do Lisów" w Gołkowicach Dolnych w km
0+130 - 0+410- etap II.

Odbudowa drogi gminnej "Do Marczyków" w Myślcu w km 0+000 - 0+330.
 
powołuję komisję w następującym składzie:

1.mgr inż. Paweł Dybiec   - Kierownik Referatu GKMiK

                                   2.       mgr Natalia Hutnikiewicz - Główny Specjalista UM w Starym Sączu

            3.Kazimierz Nakielski      - Podinspektor UM w Starym Sączu


 

przy udziale

                                                                                         4. Janusz Liptak    - Inspektor Nadzoru


 §2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 30.06.2010r.

  

§3

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                      BURMISTRZ

 

                                                                mgr Marian Cycoń