Zarządzenie Nr 130/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 10:31
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 10:36
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 130/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 29 czerwca 2010 roku


 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art247 ust 1 i art. 257 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz Starego
Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

1.       Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 91.350,00 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego
zarządzenia
.

2.       Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 91.350,00 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzen
ia.

3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
adm
inistracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 3 do
niniejszego
zarządzenia.

§2


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń

Załącznik