Zarządzenie Nr 126/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 10:09
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 10:13
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 126/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 28 czerwca 2010 roku


 w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz w 2010 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4· ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 259 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publ
icznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz pozytywnej opinii Komisji
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Starym Sączu Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na przeznaczeniu rezerwy celowej na
sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej
i przeniesieniu kwoty między działami w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok po stronie
wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
.

 

§2

 

Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń

Załącznik