Zarządzenie Nr 125/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 10:05
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 10:08
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                  Zarządzenie Nr 125/2010
                               Burmistrza Starego Sącza
                                z dnia 25 czerwca 2010
r.

 


 

 

 


 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)
oraz art. 9 g ust.2 i art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r
. - Karta
Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97 poz.674 z póź. zm.)

 


                                                            zarządzam co następuje

§1. 

 

 

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym

w załączniku Nr 1 do niniej szego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia zleca się Dyrektorowi Zespołu Finansowo
Administracyjnego Szkół w Starym Sączu.

§ 3.

 

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                      BURMISTRZ

                                               mgr Marian Cycoń

Załącznik