Zarządzenie Nr 124/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 10:02
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 10:04
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 124/2010

Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia odbioru robót.

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§l.

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn:

Odbudowa drogi "Na Polankę - Do Ogorzałych" w Przysietnicy w km 0+000 - 0+300.
Odbudowa drogi "Twarożka - Do Pierzgi" w Przysietnicy w km 0+000 - 0+300.
 
 
powołuję komisję w następującym składzie:

                                                                1.mgr inż. Paweł Dybiec         - Kierownik Referatu GKMiK

2.       mgr Natalia Hutnikiewicz - Główny Specjalista UM w Starym Sączu

                                                                3.Kazimierz Nakielski            - Podinspektor UM w Starym Sączu


przy udziale

                                                                   4. Janusz Liptak         - Inspektor Nadzoru


§2

 

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 23.06.2010r.

                                                                                                                              §3

                  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                        BURMISTRZ
 
                                                                       mgr Marian Cycoń