Zarzadzenie Nr 121/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 10:01
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
Nr121/10

z dnia 15 czerwca 2010 roku


 

 w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w związku z uchwałą N
r LV/598/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lutego
2010 roku o zmianie uchwały budżetówej na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej
w Starym Sączu Nr LV /598/10 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

§ 1

W zarządzeniu Nr 23 /2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany
:

1.       W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza s
ię zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                            2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
           wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni

§2

         Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3


                   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
BURMISTRZ
 
mgr Marian Cycoń