Zarządzenie Nr 120/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 09:53
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 09:57
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr120/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 15 czerwca 2010 roku


 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U
. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz
Starego Sącza zarządza co następuje
:

 

§ 1

 

1'. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30.900,00 , jak w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

 

2.     Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30.900,00, jak w załączniku Nr 2 do
. niniejszego zarządzenia.

 

3.      Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z
zakresu admin
istracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami ,jak w
załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wcgidzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń

Załącznik