Zarządzenie Nr 119/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 09:50
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 09:52
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
Nr 119/10

z dnia 14 czerwca 2010 roku


 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art.247 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157 poz. 1240 art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z zootroku. Nr 142 poz. 1591), oraz § 12 ust l pkt. 3 e Uchwały Rady
Miejskiej w Starym Sączu Nr LIII /580/09
z dnia 07 grudnia 2009 Burmistrz Starego Sącza zarządza co
następuje
:

§ 1

Dokonuje się zmian w tabeli Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr LV/598/10 z dnia
15
.02.2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 1

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik