Zarządzenie Nr 116/10

rok 2010

 
data publikacji:  31-07-2013 | 09:40
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2013 | 09:46
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 116/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 14 czerwca 2010 roku

 
                   

                        

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o f
inansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz Starego
Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

1.       Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 87.800,00, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego
zarządzen
ia.

2.       Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 87.800,00, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia
.

3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
admin
istracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 3 do
niniejszego zarządzenia
.

§2

               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            BURMISTRZ

                mgr Marian Cycoń

Załącznik