Zarządzenie Nr 110/10

rok 2010

 
data publikacji:  30-07-2013 | 14:33
data ostatniej modyfikacji:  30-07-2013 | 14:36
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 110/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 09 czerwca 2010 roku


 
                

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lutego
2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 roku. Nr 142 poz
. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 art.257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publ
icznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz Starego Sącza zarządza co
następuje
:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 23 /2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany
:

 

W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza się zmiany - jak
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.

                                         §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik