Zarządzenie Nr 109/10

rok 2010

 
data publikacji:  30-07-2013 | 14:29
data ostatniej modyfikacji:  30-07-2013 | 14:33
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 109/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 09 czerwca 2010 roku


 

 w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz w 2010 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 259 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Starego Sącza

zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na przeznaczeniu rezerwy ogólnej na
sf
inansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej
i przeniesieniu kwoty między działami w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok po stronie
wydatków zgodnie z załączn
ikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2


                                               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                              BURMISTRZ

                                             mgr Marian Cycoń

                           Załącznik