Zarządzenie Nr 106/10

rok 2010

 
data publikacji:  30-07-2013 | 14:20
data ostatniej modyfikacji:  30-07-2013 | 14:25
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 106/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 08 czerwca 2010 roku


 w sprawie: przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2010
w związku z wprowadzeniem zmian wielkości kwot dotacji celowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia
27 s
ierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

§ 1

1.       Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na przeniesieniu kwot między rozdziałami
w obrębie dz
iału w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok po stronie wydatków zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.       Dokonuje się zmian w budżecie,po stronie dochodów i wydatków realizowanych z zakresu
administracji rządowej i
innych zadań zleconych Gminie ustawami w roku 2010 zgodnie

z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2


 

                            
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                               BURMISTRZ

                               mgr Marian Cycoń

             Załącznik