Zarządzenie Nr 105/10

rok 2010

 
data publikacji:  30-07-2013 | 14:05
data ostatniej modyfikacji:  30-07-2013 | 14:11
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 105/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 07 czerwca 2010 roku

                       

                        

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy
Stary Sącz na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Starym
Sączu z dn
ia 15 lutego 2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 art.257 pkt. 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

W zarządzeniu Nr 23 /2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza s
ię następujące
zmiany
:

1. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
, 2010 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik