Zarządzenie Nr 104/10

rok 2010

 
data publikacji:  30-07-2013 | 13:59
data ostatniej modyfikacji:  30-07-2013 | 14:05
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 104/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 07- czerwca 2010 roku


                     w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpn
ia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na przeniesieniu kwot między rozdziałami
w ob
rębie działu w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok po stronie wydatków zgodnie
z załączn
ikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik