Zarządzenie Nr 103/10

rok 2010

 
data publikacji:  30-07-2013 | 13:55
data ostatniej modyfikacji:  30-07-2013 | 13:58
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 103/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 07 czerwca 2010 roku


 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lutego
2010 roku o zmianie uchwały budżetowej
na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej
w Starym Sączu Nr LV /598/10 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Burmistrz Starego Sącza
za
rządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 23/2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budże
towej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.       W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
.

                    2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia
.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3


                                           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           BURMISTRZ

                                                                       mgr Marian Cycoń

Załącznik