Zarządzenie Nr 101/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 16:07
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 16:08
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 101/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 2 czerwca 2010r.


 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego
Spisu Rolnego 2010 na terenie Gminy Stary Sącz

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r
. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13
ust
. 4 oraz art. 14 ust. 1 p. 3) ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym
(Dz. U. z 2009r
. Nr 126 poz. 1040)

zarządzam co następuje:

§ l

Powołuję Gminne Biuro Spisowe dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na
terenie Gminy Stary Sącz w składzie:

1.      Jan Migacz - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego - Kierownik Biura

2.      Anna Pierzga-Bel ska - Lider Gminny

3.      Grażyna Leśniak - Członek GBS

4.      Alfreda Wastag - Członek GBS

§2

Obowiązki Gminnego Biura Spisowego, w tym Kierownika Biura oraz Lidera Gminnego
określa "Instrukcja organizacyjna do Powszechnego Spisu Rolnego" wydana przez Centralne
Biuro Spisowe.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń