Zarządzenie Nr 99/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 15:42
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 15:45
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 99/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 02 czerwca 2010 roku


 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpn
ia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz Starego
Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

1.       Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł. , jak w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia
.

2.       Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł ,jak w załączniku Nr 2 do
niniejszego zarządzenia
.

§2


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik