Zarządzenie Nr 98/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 15:18
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 15:26
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 98/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31 maja 2010 roku


 

 w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LVIX/631/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 maja
2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U
. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej
w Starym Sączu Nr LV /598/10 o zm
ianie uchwały budżetowej na rok 2010 Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

§ 1

W zarządzeniu Nr 23 /2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następu
jące zmiany:

              1. W znaczniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzeni

               2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3


 
                 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik