Zarzadzenie Nr 94/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 15:14
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 15:17
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 ZARZĄDZENIE NR 94/2010
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

                                                                                                                     Z dnia 20 maja 2010

 

                                  w sprawie przekazania materiałów dydaktycznych na potrzeby językowych
                                 warsztatów teatralnych dla Gimnazjum w Gołkowicach w ramach projektu
:

"W NOWE JUTRO DZiŚ IDZIEMY" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź.
zm.l, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje

§ 1

Postanawia przekazać się nieodpłatnie materiały dydaktyczne wg załącznika nr 1
do niniejszego zarządzenia dla Gimnazjum w Gołkowicach na potrzeby realizacji
projektu "W NOWE JUTRO DZiŚ IDZIEMY"

§2

Szczegółowe warunki zostaną określone w protokole przekazania - przyjęcia
materiałów dydaktycznych

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik