Zarządzenie Nr 93/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 15:11
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 15:13
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 93/2010

Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz.1591 z późno zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:

§ 1.

W związku Z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego na :

                 l. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKIEJ DLA
             ZADANIA:

a)   Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Nr 294279K
"Cyganowice
- Popowice w km 0+600 - 0+900" w miejscowości Popowice,

b)  Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokanej Nr 294279K
"Cyganowice
- Popowice w km 1+920 - 2+200" w miejscowości Popowice,

c)    Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi lokalnej "Do Slowików" w km
0+000
- 0+350) w miejscowości Moszczenica Niżna,

d)    Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Nr 294226K ,,Barcice
Górne
- Wola Krogulecka Oś. Łąki w km 0+300 - O +500 w miejscowości Barcice
'Górne,

e)      Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Nr 294162K "ul. Stroma
w km 0+050
- 0+250 w miejscowości Stary Sącz,

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:


 1. Bonifacy WOLAK - Przewodniczący
2.Wiesław SASAK    - Członek
3. Elżbieta PUCH     - Sekretarz

                                                                                       § 2.

 Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 31 maja 2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń